encryptionKey property Null safety

List<int> encryptionKey
final

The encryption key